Για τους υπηκόους τρίτων χωρών μπορεί ελεύθερα να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν μόνο κάποιοι περιορισμοί όπως για την αγορά ακινήτων κοντά σε στρατιωτικές βάσεις, εθνικά σύνορα και σε ορισμένα νησιά, όπως η Σαντορίνη όπου απαιτείται ειδική άδεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μόλις γίνει η επιλογή αγοράς του ακινήτου, το πρώτο βήμα είναι να προσληφθεί δικηγόρος σχετικός με μεταβιβάσεις ακινήτων. Ο δικηγόρος θα είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του νομικού ελέγχου και για την εξασφάλιση ότι τα συμφέροντα του αγοραστή προστατεύονται καθ ‘όλη τη διάρκεια της συναλλαγής. Ο δικηγόρος αφού κάνει τη σχετική έρευνα μπορεί να συντάξει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ή προσύμφωνο αγοράς, εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Ο δικηγόρος πρέπει επίσης να διεξάγει έλεγχο τίτλων, να ελέγξει αν υπάρχουν βάρη επί του ακινήτου, εάν η κατασκευή του έχει ακολουθήσει τους κανονισμούς που επιτάσσει ο Νόμος και η Πολεοδομία και όλοι οι οφειλόμενοι φόροι έχουν καταβληθεί από τον πωλητή. Γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος στο Υποθηκοφυλακείο και επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, ο αγοραστής μπορεί να χρειαστεί να προσλάβει και μηχανικό.
Ο αγοραστής θα χρειαστεί επίσης έναν λογιστή ο οποίος θα εξασφαλίσει εκ μέρους του έναν αριθμό φορολογικού μητρώου από την Εφορία και θα είναι ο φορολογικός αντίκλητος του αγοραστή εάν ο αγοραστής δεν διαμένει στην Ελλάδα και δεν μιλάει τη γλώσσα. Ο λογιστής θα υποβάλει επίσης τη φορολογική δήλωση για το ακίνητο κάθε χρόνο.

Ο δικηγόρος λαμβάνει αντίγραφα του τίτλου από τον πωλητή. Είναι ευθύνη του αγοραστή να προσλάβει συμβολαιογράφο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον αρχικό υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, τον φόρο που πρέπει να καταβληθεί και την προετοιμασία του εντύπου που θα υποβληθεί στις φορολογικές αρχές πριν από την υπογραφή του συμβολαίου.

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει επίσης το συμβόλαιο και επιβεβαιώνει ότι όλα τα απαιτούμενα από το νόμο πιστοποιητικά είναι σε ισχύ, οι φόροι έχουν καταβληθεί και γενικά ελέγχει και επιβλέπει την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

Ο αγοραστής και ο πωλητής – ή τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν νομίμως – πρέπει να υπογράψουν τη σύμβαση παρουσία του συμβολαιογράφου ο οποίος θα επικυρώσει τη συναλλαγή και θα κρατήσει το συμβόλαιο στο Αρχείο του. Το πρωτότυπο συμβόλαιο παραμένει στα αρχεία του συμβολαιογράφου και ο συμβολαιογράφος μπορεί να εκδίδει μόνο επίσημα αντίγραφα, τα οποία χρεώνονται εκ του Νόμου. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το επίσημο αντίγραφο της πράξης και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά υποβάλλονται στο Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολόγιο για να μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο όνομα του αγοραστή. Τα πιστοποιητικά εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο και εν συνεχεία στο Κτηματολόγιο εκδίδονται εντός δύο εβδομάδων περίπου από την ημερομηνία υποβολής τους.

Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την καταβολή των αμοιβών του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου, του λογιστή, του μηχανικού, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των φόρων μεταβίβασης και των τελών του Υποθηκοφυλακείου ή/και του κτηματολογίου.

Το γραφείο μας  μπορεί να βοηθήσει τον αγοραστή να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα και να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής, όπως και να μεταφράσει επισήμως  στην ελληνική γλώσσα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω εξουσιοδοτημένο γραφείο μεταφράσεων.