Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ΠΩΛΗΣΗΣ και να μεταβιβαστεί το ακίνητο οι ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ χρειάζεται να έχουν τα ακόλουθα έγγραφα .

 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Βεβαιώσεις μηχανικών για πολεοδομική νομιμότητα σε όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια ακινήτων, ακόμη και τα αδόμητα, (Ν.4014/2011 και επόμενοι για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων), ανεξαρτήτως ύπαρξης αυθαιρεσίας, με απροσδιόριστο ύψος αμοιβής μηχανικού
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κάθε ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 50 τ.μ.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.2238/94 θεωρημένη από την ΔΟΥ ή πιστοποιητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.2459/97 θεωρημένη από την ΔΟΥ
 • Δύο φωτοτυπίες της ταυτότητας
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας
 • Τίτλο κυριότητος του ακινήτου (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας)
 • Άδεια οικοδομής 
 • Τοπογραφικό του ακινήτου με υπεύθυνη δήλωση του Ν.651/77 από μηχανικό ή τοπογράφο ή και θεωρημένη κάτοψη αν η αγορά γίνεται με δάνειο
 • Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) από τον Δήμο ή την Κοινότητα που ανήκει το ακίνητο (με λογαριασμό ΔΕΗ και συμβόλαιο)
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το ακίνητο είναι νοικιασμένο
 • Πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο, όταν προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά

Χάρη στους έμπιστους συνεργάτες μας απλοποιούμε τις χρονοβόρες διαδικασίες για σας με αποτέλεσμα η διαδικασία να ολοκληρώνεται ευκολότερα και πιο γρήγορα.