Πώς θα γίνονται οι e-μεταβιβάσεις ακινήτων

Μεταβίβασης ακινήτων σε 12 βήματα

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει ετοιμάσει η ΑΑΔΕ, στο οποίο ενδεχομένως να γίνουν κάποιες προσαρμογές, η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων θα ολοκληρώνεται σε 12 βήματα:

 1. Ο Συμβολαιογράφος εισέρχεται στην ηλεκτρονική «δεξαμενή» όπου υπάρχουν καταχωρημένα τα στοιχεία των ακινήτων  και αντλεί τα στοιχεία για το συγκεκριμένο ακίνητο.
 2. Οι Συμβαλλόμενοι προσκομίζουν στον Συμβολαιογράφο τα έγγραφα και τα  δικαιολογητικά, που δεν υπάρχουν στην πλατφόρμα αλλά είναι απαραίτητα για τη σύνταξη του συμβολαίου.
 3. Ο Συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση, με βάση τα δικαιολογητικά. Συμπληρώνει τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας. Συμπληρώνει το τίμημα.
 4. Η Εφαρμογή: Υπολογίζει το φόρο και γίνεται προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης (με δυνατότητα τροποποίησής της οποτεδήποτε).
 5. Ο Συμβολαιογράφος οριστικοποιεί τη δική του συμμετοχή στη συμπλήρωση της δήλωσης.
 6. Οι Συμβαλλόμενοι μέσα από την Εφαρμογή: Ελέγχουν τη δήλωση, απαντούν στις ερωτήσεις για την απαλλαγή Α΄ Κατοικίας, εξουσιοδοτούν ή όχι τον Συμβολαιογράφο για υποβολή δήλωσης Ε9 (εντός 2021)
 7. Οι Συμβαλλόμενοι οριστικοποιούν  και υποβάλλουν τη δήλωση.  Μετά την οριστικοποίηση της δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση, παρά μόνο υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η δήλωση θεωρείται οριστικά υποβληθείσα, εφόσον την αποδεχθούν και οι 2 συμβαλλόμενοι.
 8. Η Εφαρμογή, βεβαιώνει το φόρο και παράγει Ταυτότητα Οφειλής
 9. Ο Αγοραστής Εξοφλεί το Φόρο με βάση την Ταυτότητα Οφειλής.
 10. Ο Συμβολαιογράφος μέσα από την Εφαρμογή, εκτυπώνει αποδεικτικό καταβολής του φόρου και εκτυπώνει τη Δήλωση.
 11. Οι Συμβαλλόμενοι Υπογράφουν το συμβόλαιο και οριστικοποιούν τη μεταβίβαση.
 12. Ο συμβολαιογράφος μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες ενημερώνει ηλεκτρονικά για τη σύνταξη του συμβολαίου και το αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟY (μαζί με τα τυχόν δικαιολογητικά). Από τη στιγμή αυτή ο Συμβολαιογράφος παύει να έχει πρόσβαση στη δήλωση ΦΜΑ.